Közérdekű információk

Üdvözlöm a debreceni 46. számú felnőtt háziorvosi rendelő honlapján!


Közérdekű információk

Hírek és Aktualitások

2018.03.09.

 • Értesítem a tisztelt pácienseimet, hogy 2018.03.12.-27.-ig a körzetben helyettesítés lesz. A helyettesítő orvos Dr. Bőr Zsuzsa, ápoló pedig Győrfi Eszter lesz.
 • 2018.03.23.-án pénteken a rendelés a Bőr doktornő saját rendelőjében lesz, a 4029, Debrecen, Csapó utca 98. szám alatt.

2018.01.25

 • 2018.01.-tól a jogosítvány megszerzéshez illetve meghosszabbításhoz szükséges orvosi igazolás kiadása tovább szigorodott. lásd a jogszabályt itt.

 Rendelési idő

 

Hétfő, Szerda, Péntek 08.00-12.00 08.00-09.00 Akut páciensek fogadása
09.00-12.00 Időpontra érkező páciensek fogadása
Kedd, Csütörtök 13.00-17.00 13.00-14.00 Akut páciensek fogadása
14.00-17.00 Időpontra érkező páciensek fogadása

 A páciensek fogadása NEM érkezési sorrendben, hanem kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján történik, kivéve a rendelés első órájában!


Rendelkezésre állási idő

Hétfő, Szerda, Péntek 12.00 – 16.00
Kedd, Csütörtök 09.00 – 17.00

Ügyeleti ellátás

Főnix Civis Kft

 • 4032 Debrecen, Nagyerderi krt. 98.
 • DEKK Bel Klinika „A” épület, oldalsó bejárat
 • Folyamatos 24 óras ügyelet
 • Tel: 06-(52)-40-40-40
Lap tetejére

Házirend és Betegtájékoztató

Tisztelt Betegek/Hozzátartozók!

A 46. sz. felnőtt körzet Háziorvosi alapellátást nyújtó Egészségügyi Szolgáltatója, mint gyógyító szervezet legfontosabb célkitűzése hogy, a szolgáltatásait igénybevevő valamennyi páciens/beteg számára hozzáférhető, megfelelő színvonalú és megkülönböztetés nélküli ellátást biztosítson. Házirendünk a gyógyulást váró, segítségre szoruló betegek és hozzátartozóik, továbbá az egészségügyi szolgáltatást végző szakemberek számára egyaránt útmutatóként szolgál.

Az egészségügyi alapellátás során az eredményes gyógyításért, a sikeres végeredményért nem csupán a szakemberek, hanem a beteg és hozzátartozója is sokat tehet.

Általános tájékoztatóként kifüggesztettük a rendelési időt, az ellátást végző szakorvos és a közreműködő asszisztens (körzeti ápoló) nevét. A háziorvosi alapellátást végző rendelés szüneteltetéséről, a helyettesítő nevéről a rendelőnk ajtaján tájékoztatót olvashat.

 1. Betegbejelentkezés-betegfogadás
 • Kizárólag előzetes bejelentkezés/előjegyzés alapján (Telefon: 06-52-417-310),
 • Sürgős (hirtelen jelentkező) panaszokkal a rendelés első félórájában, bejelentés nélkül is.
 • Leletbemutatásra, lelet megbeszélésre külön időpontot kell előzetesen egyeztetni.
 • Időpontot „azonnal”-ra nem tudunk adni, 2-3 nappal előtte kell jelentkezni időpontért.
 1. A rendelés igénybevétele előtt
 • a saját társadalombiztosítási kártyát
 • az előző leleteket, kórházi zárójelentéseket
 • vérnyomás,- vércukor,- syncumar naplót kérjük előkészíteni!

Tájékoztatjuk, hogy személyes és egészségügyi adatait a hatályos jogszabályok alapján titkosan kezeljük, harmadik személy által nem hozzáférhető módon tároljuk! Kizárólag a gyógykezeléshez szükséges adatokat rögzítjük!

 1. A betegeket a betegellátással kapcsolatban megillető jogok és kötelezettségek

A betegeket megillető jogok gyakorlása az 1997.évi CLIV. Egészségügyi Törvény előírásainak megfelelően történik.

 • A beteg jogai:
  • egészségügyi ellátáshoz való jog
  • egészségügyi ellátás visszautasításának joga
  • orvosi titoktartáshoz való jog
  • emberi méltósághoz való jog
  • kapcsolattartás joga
  • tájékoztatáshoz való jog
  • önrendelkezés joga
  • egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
  • orvosi kezeléssel, ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának joga
 • a betegek kötelezettsége:
  • a házirendben foglaltakat betartani
  • más beteg jogait tiszteletben tartani
  • az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait szem előtt tartani
  • a rendelőhelyiség tisztaságát, csendjét megőrizni
  • a rendelő felszerelését, berendezéseit rendeltetésszerűen használni
  • az egészségügyi dolgozókkal, képességei és ismeretei szerint együttműködni köteles: a kórisme megállapításához korábbi betegségeiről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről a háziorvost tájékoztatni; esetleges fertőző betegség tényéről tájékoztatást adni; a gyógykezeléssel kapcsolatban kapott rendelkezéseket betartani; a személyes adatait hitelt érdemlően igazolni; az egészségügyi ellátását érintő korábban tett jognyilatkozatról tájékoztatást adni; a jogszabályok és a szolgáltató által előírt térítési díjat megfizetni.
 1. A betegpanaszok kivizsgálása

Az egészségügyi szolgáltató Panaszkivizsgálási Szabályzatában foglaltak szerint jár el betegpanasz esetén.

Panaszával fordulhat:

 • A praxis háziorvosához
 • Az alapellátó intézmény vezetőjéhez
 • A betegjogi képviselőhöz (Betegjogi képviselő neve: Krisztóf Péter elérhetősége: 06-20-489-9548)
 1. A NAPI, HÉTVÉGI KÖZPONTI HÁZIORVOSI/ HÁZI GYERMEKORVOSI ÜGYELET (cím: Debreceni  sürgősségi felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet (Főnix ügyelet)
 • DEOEC I. számú Belklinika oldalsó bejárat Debrecen, Nagyerdei krt. 98 munkanapokon 00 órától 08.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 00.00  órától 24.00 óráig áll az ellátást igénybe vevők  rendelkezésére. Megtekinthető: http://www.fonixmed.com/t_orvosi_ugyelet-felnott_haziorvosi_ugyelet  (internetes elérhetőség)
 • Telefonszáma: 06-52-416-275

MOBILTELEFONOKAT a rendelőkbe, a váróhelyiségekbe való belépés előtt kérjük kikapcsolni! HANGHORDOZÓ eszközök használata csak füldugóval engedélyezett!

A VÁRÓTERMI FOGASON (a váróhelyiségben) elhelyezett tárgyakért, anyagokért, a parkolóban várakozó gépkocsikért az egészségügyi szolgáltató felelősséget nem tud vállalni!

A PRAXIS EGÉSZ TERÜLETÉN A DOHÁNYZÁS ÉS SZESZESITAL FOGYASZTÁS TILOS!

További információt, segítséget kérjen munkatársainktól!

Lap tetejére

 

Információ a közgyógy ellátásról

január 1-jét követően az alanyi jogon megállapított közgyógyellátási jogosultság időtartama két év, normatív és méltányossági alapon pedig egy évre állapítható meg a közgyógyellátási jogosultság.

 Alanyi jogon

 1. az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;
 2. a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy;
 3. a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
 4. a központi szociális segélyben részesülő;
 5. a rokkantsági járadékos;

április 14-étől továbbá

 1. az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.
 2. az, aki rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,
 3. az, aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,
 4. az, aki rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik az előző két pont hatálya alá és a közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-éig megállapították,
 5. az, aki az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult
 6. az, aki öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon a 7. vagy 8. pont hatálya alá tartozott;

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azok a személyek, akik az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesülnek és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra voltak jogosultak és,

a) a 2011. december 31-én fennállt közgyógyellátásra való jogosultságukat 2011. december 31-ét követően arra tekintettel szüntették meg, vagy

b) a közgyógyellátás megállapítása iránt benyújtott kérelmüket 2011. december 31-ét követően arra tekintettel utasították el, hogy részükre öregségi nyugdíjat állapítottak meg, a jogosultságot megszüntető vagy a kérelmet elutasító döntést a jegyző a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXXIV. törvény hatálybalépését követő harminc napon belül hivatalból felülvizsgálja.

 Normatív alapon megállapított jogosultság

Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátásának – az egészségbiztosító által szakhatósági állásfoglalásban elismert – költsége meghaladja az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 10%-át [2012-ben 2.850 Ft-ot], feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét [2012-ben 28.500 Ft], egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át [2012-ben a 42.750 Ft-ot].

 Méltányossági alapon megállapított jogosultság

A települési önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek mellett, méltányosságból is megállapítson közgyógyellátásra való jogosultságot.

A méltányossági alapon kiállított igazolvány után azonban a települési önkormányzat a betegnek megállapított egyéni és eseti gyógyszerkeret éves összeg 30%-ának megfelelő összegű térítést fizet az Egészségbiztosítási Alap javára egy éves időtartamra.

Hatályos: 2012. április 14-től

Lap tetejére

A 46. sz. Háziorvosi Körzethez tartozó utcák jegyzéke

Nem találja az illetékes körzeti orvosát, fogorvosát, védőnéjét?
A debrecen.hu oldalon a
lap alján a „Mi van a körzetemben?” résénél megtalálja!

Közterület neve Házszám -tól Házszám -ig Intervallum
Apafa tanya Teljes
Apafa vasútállomás Teljes
Apafája utca Teljes
Apafi utca 1 141 Páratlan
Apafi utca 72 végig Páros
Apáterdö utca Teljes
Árpa utca Teljes
Búza utca Teljes
Cecília utca Teljes
Dicsőfi utca Teljes
Gilice köz Teljes
Golyó utca Teljes
Gyűrű utca Teljes
Hadházi út 137 végig Páratlan
Harasztos köz Teljes
Hevesi utca Teljes
Ilona utca Teljes
Juharfa utca Teljes
Kassai út 68 végig Páros
Kassai út 91 végig Páratlan
Kender utca 14/A végig Folyamatos
Kurta utca Teljes
Nyíregyházi utca Teljes
Pagony utca Teljes
Pallag tanya 205 végig Folyamatos
Pallag tanya 2542/7 20927/1 Hrsz. foly.
Sárosi utca Teljes
Sávoly köz Teljes
Szálerdö utca Teljes
Tisztás utca Teljes
Töltény utca Teljes
Vadgesztenye köz Teljes
Vasútszél utca Teljes
Veresgyűrü utca Teljes
Zólyom utca Teljes
Zöld utca 10 végig Folyamato
Lap tetejére

Árlista

TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE (MOK AJÁNLÁS ALAPJÁN)
GÉPJÁRMŰVEZETŐ ALKALMASSÁGI ENGEDÉLY I.csop. (A, B és BE kateg. )    
50 év alatt ( max 10 évre adható, cukorbetegnek max 5 év, idegrendszeri betegségben max 1 év,OSAS max 3 év) 7,200 Ft
50-60 év között ( max 5 évre adható, idegrendszeri betegségben max 1 év, OSAS max 3 év) 4,800 Ft
60-70 év között ( max 3 évre adható,idegrendszeri betegségben max 1 év) 2,500 Ft
70 év fölött (max 2 évre adható,idegrendszeri betegségben max 1 év)   1,700 Ft
GÉPJÁRMŰVEZETŐ ALKALMASSÁGI ENGEDÉLY II.csop. (hiv. kateg. )  
60 év alatt (max 5 évre adható, cukorbetegnek max 3 év,idegrendszeri betegségben max 1 év,OSAS max 1 év) 7,200 Ft
60 év fölött (max 2 évre adható, cukorbetegeknek max. 3 év,idegrendszeri betegségben max 1 év) 4,800 Ft
 
VIZIJÁRMŰ-VEZETŐK ( belvizi szolgálati és kedvtelési, III-IV oszt, kedvtelési tengeri ) ALKALMASSÁGI ENGEDÉLY
40 év alatt ( max. 5 évre adható ) 7,200 Ft
40-59 év között ( max. 3 évre adható ) 4,800 Ft
60-69 év között ( max. 2 évre adható ) 2,500 Ft
70 év fölött (max 2 évre adható) 1,700 Ft
LŐFEGYVER ORVOSI ALKALMASSÁGI ENGEDÉLY  (II.csop.)    
40 év alatt (max 10 évre adható) 7,200 Ft
40-59 év között (max 5 évre adható) 4,800 Ft
60-69 év között ( max 3 évre adható) 2,500 Ft
70 év fölött (max 2 évre adható) 1,700 Ft
SPORTORVOSI VIZSGÁLATHOZ vélemény kiadása:   2,500 Ft
LÁTLELET KIADÁSA:   3,500 Ft
EGÉSZSÉGÜGYI KISKÖNYV:   3,500 Ft
NEM KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSOK:   2,000 Ft
IGAZOLÁS KIADÁSA: táborozáshoz, munkahelyi étkeztetéshez, -öltözködéshez, tanfolyamokhoz  
nem kötelező iskolai képzésekhez, szolgáltatóknak (víz, gáz, áram stb), elveszett oltási könyv pótlása 1,900 Ft
Üzleti biztosítóknak, jogászi megkeresésre adott válasz, nyomtatvány kitöltése: 7,200 Ft
Külföldi utazáshoz gyógyszerszedési igazolás kiállítása:   1,500 Ft
FOGLALKOZTATHATÓSÁG VÉLEMÉNYEZÉSE:  
közfoglalkoztatáshoz, büntetésként kiszabott közérdekű munkához: 1,900 Ft
minden egyéb:   3,300 Ft
ELVESZETT beutaló, recept és egyéb iratok pótlása:   600 Ft/oldal
ELEKTRONIKUSAN TÁROLT LELETEK NYOMTATÁSA (pl.labor stb)   200 Ft/oldal
BETEGELLÁTÁS HÁZNÁL: (akut esetek kivételével)   2,500 Ft
BETEG KÉRÉSÉRE, KÉNYELMI OKBÓL: lakáson történő ellátás orvos esetében: 5,000 Ft
lakáson történő ellátás nővér/ápoló esetében: 2,500 Ft
ORVOSSZAKMAILAG NEM INDOKOLT eszközös vizsgálatok:(EKG, Doppler stb) 2,500 Ft
ORVOSSZAKMAILAG NEM INDOKOLT gyorsdiagnosztikumokkal végzett vizsg. 1 000 Ft+reagens díja
NEM BIZTOSÍTOTT BETEG ELLÁTÁSA rendelőben:   5,000 Ft
beteg lakásán: 8,000 Ft
eszközös vizsgálatok: (EKG, vérvétel, inj. stb)   2,000 Ft
INJEKCIÓ BEADÁSA (+ GYÓGYSZERKÖLTSÉG)  
Musculáris (Izomba) GYÓGYSZER + 500 Ft
Vénás GYÓGYSZER + 1000 Ft

 

Lap tetejére

 

Facebook oldalunk